bokee.net

其他职业博客

正文 更多文章

大家觉得老板60X3+7B16和65X6+9B17哪个好Robam老板60X3+7B16和65X6+9B17区别是

大家觉得老板60X3+7B16和65X6+9B17哪个好?Robam/老板60X3+7B16和65X6+9B17区别是什么呢?        

第一次使用感受:第二套了,去年装修自己家买了一套,非常棒,质量和售后都非常好,所以今年爸爸妈妈家装修也买了一套!照片这是去年买的,已经用了一年了非常好用,所以今年买了同样的型号!
Robam/老板60X3+7B16使用感受和评价:https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DHpzDTq%2BsDmAcQipKwQzePOeEDrYVVa64K7Vc7tFgwiHjf2vlNIV67j%2Br%2BDjn4AuTWI6w0dMGH8jstnv7jQ0XlLV1NEglDCYrmyeOd1AWmVdLzSeP5crnIUZrkI4%2BLddDlrfKbc84rleteX50vrz3JD29yhTB1zoqomfkDJRs%2BhU%3D&pvid=10_171.221.77.90_8109_1515056284067
Robam/老板65X6+9B17网友评价和感受:https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DYsa%2F2ZdKtHAcQipKwQzePOeEDrYVVa64K7Vc7tFgwiHjf2vlNIV67o%2F6WtnPpny7kJM98MoZX0jstnv7jQ0XlLV1NEglDCYrmyeOd1AWmVdLzSeP5crnIUZrkI4%2BLddDeKyRIFSnZCiS3d9t4RA5i0LqxMRic4vvxgxdTc00KD8%3D&pvid=10_171.221.77.90_29205_1515056351491
                   Robam/老板60X3+7B16                                                Robam/老板65X6+9B17        

分享到:

上一篇:请问评测一下DAOGRS X1+Z6

下一篇:评价讨论一下方太jx78与jq23t